Home

Křesťanství

monoteistické náboženství  vzniklé v 1. století v Palestině po vystoupení a ukřižování Ježíše Na­zaretského. Jeho následovníci v čele s apoštoly šířili učení a zvěst o tom, že Bůh Ježíše vzkřísil z mrtvých. Vznikaly obce věřících, nejprve v Jeruzalémě a v ži­dovském prostředí a zásluhou zej­ména Pavla z Tarsu i v prostředí pohanském v celé římské říši; pro věřící v Ježíše Krista se ujal název křesťané. Označení církev pro místní obec vedenou biskupem se rozšířilo na obecnou (ka­tolickou) církev všech věřících.

Posvátné knihy převzaté z judaismu (Starý zákon ) byly ve 2. století doplně­ny o Nový zá­kon . Hlavní teologické úsilí v prvních staletích bylo zaměřeno na chri­stologii, rozhodující slovo získaly ekumenické sněmy. Dějinný vývoj křesťanství ovlivnil edikt milánský 313, který prohlá­sil křesťanství za nábožensky tolerované v římské říši. Po pádu západořímské říše se stalo křes­ťanství se svou církevní organizací oporou vzni­kajících států a významně se podílelo na utváření politického, hospodář­ského a kul­turního života západní a střední Evropy. Formy církevního ži­vota a my­šlení, které se přitom vyvinuly (ritus, řeholní řády, teologie) se označují jako západní křesťanství, východním křesťanstvím se rozumějí církve, které se vyvíjely v historic­kém a duchovním klimatu východořímské říše, kde začal dominovat cařihradský pa­triarchát.

V 5. a 6. století se osamostatnily starobylé východní církve a postupně se formo­valo pravo­slaví, které se formálně oddělilo od západního křesťanství 1054. Jednotná organizace západního křesťanství v čele s papežem v Římě končila nástu­pem refor­mace 1517, kdy se od římskokato­lické církve postupně oddělovaly protes­tantské cír­kve. Rozsáhlým misijním úsilím se křesťanství šířilo do nově objevovaných zemí a stalo se jedním ze světových  náboženství. Osvícenství a nástup sekularizace od kon­ce 18. století jeho vliv na politické a kulturní dění zeslabily. Ekume­nické hnutí v 19. a 20. století usiluje o spolupráci a sjednocení křesťanských církví. Ke křesťan­ství se hlásí asi 1,8 miliardy lidí.