Home

Pravoslaví

Pravoslaví je východní, byzantskou větví, směrem křesťanství, který se liší od katolicismu a protestantismu vlastním výkladem věroučného dogmatu a bohoslužebným kultem.

Je nejvlivnějším a nejrozšířenějším náboženstvím v mnoha státech východní a jihovýchodní Evropy. Vyznavači pravoslaví jsou sdružení v 15 autokefálních (samo­statných) církvích:

V rámci své institucionální základny mají autokefální pravoslavné církve v růz­ných zemích zastoupení nazývané exarcháty, eparchie (obdoba biskupství) a mise. Pravoslaví nemá své jed­notné centrum obdobně Vatikánu. Nejvyšší uznávanou cír­kevní autoritou je sice cařihradský patriarcha, který však nemá žádnou moc nad jiný­mi pravoslavnými církvemi.

Jako oficiálně samostatná církev existuje pravoslaví až od rozdělení křesťanské církve na západní a východní, k čemuž došlo v r. 1054 n.l. Jak před rozdělením, tak i po něm, se však kaž­dá z obou církví pokládala jednak za pravou, ortodoxní, pravo­věrnou či pravoslavnou, jednak za katolickou, tj. světovou, obecnou, ekumenickou. Teprve postupem času se pro západní církev vžilo označení katolická (ona sama se začala nazývat římskokatolickou) a stoupenci východní církve si dali pojmenování pravoslavní, aby zdůraznili svůj odmítavý postoj ke změnám v dogmatice a obřadech, jež byly připuštěny v západní církvi.

Pravoslavná věrouka se vyznačuje některými zvláštnostmi proti katolicismu. Vy­tvářela se postupně na sedmi koncilech – církevních sněmech od 4. do 8. století n.l. Pramenem věrouky pravoslaví je Písmo svaté – bible a "posvátná tradice". Z bible uznává pravoslaví pouze 38 knih Starého zákona (z jeho 39 knih) a všech 27 knih No­vého zákona. "Posvátná tradice" má za úkol zpřístupnit chápání textu Písma svatého širokým vrstvám věřících – jde vlastně o jeho výklad.

Hlavní zásady pravoslavné věrouky tvoří dvanáct článků, z nichž každý obsahuje jedno nebo několik dogmat (základních zásad pravoslaví), ve které musí stoupenci pravoslaví bezvýhradně věřit. Mezi těmito dogmaty nacházíme požadavky:

Tato dogmata jsou považována za abso­lutní, nezvratné, neměnné a obecně závazné pravdy.

Pravoslaví má obrovský počet vlastních svatých – 462, jejichž svátky mají být sla­veny. Věřící má v roce držet 200 dní půst. Pravoslaví světí dvanáct hlavních svátků:

K těmto hlavním svátkům při­stupují další na počest svatých, církevních otců, apoštolů, proroků, mučedníků, chrá­mových patronů atp.

Pravoslaví uznává celkem sedm svátostí:

Z uvedených svátostí vyplývá, že prová­zejí věřícího od kolébky po hrob.