Home
Náboženství v ČR
Pravoslavná církev
Klerici
-Hříchy a dobré skutky
-Epitemie

Hříchy a dobré skutky

Hřích je vědomé a dobrovolné přestoupení přikázání Božího, hřích je nedostatkem lásky k Bohu nebo bližnímu. Hřích – není stejný. Hříchy se vztahují ke třem silám naší duše, k síle rozumu, žádosti a hněvu. K síle rozumu se vztahují: bezbožnost, vzhledem k božským věcem, zřeknutí Krista, odpadnutí k židovství, pohanství atd. K síle žádosti se vztahují: lakota, ctižádost, rozkošnictví atd. K síle hněvu se vztahují: závist, nenávist, nepřátelství pomluva, úklady, svárlivost, pomstychtivost, zabití atd.

Hřešíme: a) zlými myšlenkami, skutky, žádostmi, slovy a skutky; b) opomíjením dobrého.

Hlavní hříchy: (jsou ty, z nichž ostatní hříchy pocházejí):

pýcha, lakomství, smilstvo, závist, nestřídmost, hněv, lenost

Proti Duchu Svatému hřeší (to je nejtěžší hřích):

- kdo opovážlivě spoléhá na milosrdenství Boží.

- kdo nad milosrdenstvím Božím zoufá.

- kdo k spasitelnému napomínání má srdce zatvrzelé.

- kdo se protiví poznané pravdě.

- kdo v nekajícnosti setrvá až do smrti.

Hříchy do nebe volající:

Úmyslné zabití člověka.

Utiskování chudých lidí, vdov a sirotků

Neoprávněné zadržování nebo snižování mzdy.

V pokušení je třeba:

Vzpomenout si na smrt a soud Boží.

Znamenat se svatým křížem.

Prosit Boha v modlitbě o pomoc, abychom pokušení přemohli.

Věnovat se práci.

Hlavní dobré skutky:

Modlitba, půst, almužna; víra bez skutků je mrtvá

Skutky tělesného milosrdenství:

hladové sytit, žíznivé napájet, pocestné do domu přijímat, nuzné odívat, nemocné ošetřovat a navštěvovat, také vězně navštěvovat a mrtvé s úctou pochovávat

Skutky duchovního milosrdenství:

Za živé i zesnulé se modlit, chybující napravovat, nevědomé poučovat, bezradným dobrou radu dávat, zarmoucené těšit, za příkoří se nemstít, urážky odpouštět