Home
Náboženství v ČR
Seznám církví a náb. společností
Náboženské organizace
Katolická církev
Přehled řeholních řádů
Pravoslavná církev
Ekumenická rada církví

Náboženské organizace a sdrůžení občanů v ČR (výběr)

Agape – misijní a charitativní společnost

Armáda spásy  – v Československu působila od r. 1919, činnost přerušena v letech 1949-1990; křesťanské misijní a charitativní hnutí založené metodistickým kazatelem W. Boothem v Londýně v druhé polovině 19. století

Buddhistická společnost  – vznik v lednu 1990; sdružuje občany zabývající se bud­dhismem a jeho tradicemi; vyvíjí přednáškovou a publikační činnost

Concordia - vznik v lednu 1990; družstvo katolických duchovních s humanitár­ním posláním

Česká katolická charita  – vznik v roce 1949; účelové zařízení římskokatolické cír­kve s práv­ní subjektivitou; zajišťuje sociální a léčebnou péči pro církevní osoby a kul­tové potřeby ducho­venstva a věřících

Československá unie židovské mládeže  – vznik v listopadu 1990; kontaktní or­ganizace s Evropskou unií židovských studentů (EUJS)

Československý orel  – vznik v letech 1909 – 1910, jako katolická tělovýchovná or­ganizace Orel, zrušena v roce 1948; obnovena v roce 1989; tělovýchovné křesťanské sdružení

Diakonie – středisko křesťanské pomoci při církvi českobratrské  – vznik v červnu 1989; ekumenická organizace, která zřizuje při chrámech a církevních budovách stře­diska pro tělesně postižené; k činnosti se mohou připojovat další křesťanské církve a společenství

Ekumenická rada církví ČR  – vznik v roce 1970

Hnutí Fokolare  – vznik v březnu 1991; laické sdružení – sekta vyznavačů společ­ného hledá­ní Ježíše; kontaktní sdružení se světovou organizací

Islámský svaz  – sdružuje znalce a vyznavače islámu

Jednota mládeže církve československé husitské  – vznik v lednu 1990

Klub křesťanské mládeže  – vznik v lednu 1990; sdružení neformálních skupin křesťanské mládeže

Klub sester  – vznik v květnu 1990; dobrovolná organizace sdružující řádové se­stry pracují­cí ve zdravotnictví

Konference vyšších řeholních představených  – vznik v dubnu 1990; sdružuje představené ženských a mužských řeholních řádů; podle působnosti je dělena na Kon­ferenci vyšších řehol­ních řádů v ČR a Konferenci vyšších řeholních řádů v SR, dále je dělena na konferenci předsta­vených mužských a ženských řeholních řádů

Kostnická jednota, ústředí československých evangelíků  – vznik 1905; sdružuje příslušníky všech evangelických církví

Křesťanská akademie Praha  – vznik v březnu 1990; vzdělávací středisko při filo­zofické fakultě UK; působila ilegálně již v předlistopadovém období; rozvíjí činnost v sekci teologické, filozofické, literární, psychologické a sekci dějin umění, pořádá přednášky a semináře

Křesťanská misijní společnost  – vznik v prosinci 1989; sdružení   misionářů mezi obyvatel­stvem; společnost nemá církevní charakter ve smyslu výkladu Písma

Křesťanská liga akademická  – vznik v prosinci 1990; sdružení vysokoškolských studentů křesťanského vyznání, je součástí Klubu křesťanské mládeže

Mundus Orans - vznik v listopadu 1990, agentura zřízena odborem ministerstva kultury ČR; vydává stejnojmenný bulletin

Nový život v Kristu  – vznik v lednu 1990; sdružuje křesťany a křesťanské spole­čenství, je misijní službou křesťanů podle biblických zásad

Regionální sdružení Křesťanské mírové konference  – vznik v roce 1977; regionál­ní sdružení mezinárodního mírového ekumenického hnutí; vznik z regionálního výbo­ru KMK v ČSFR, který vznikl v roce 1958

Sdružení křesťanských podnikatelů a manažerů  – vznik v listopadu 1990; sdružení zabývají­cí se etickou stránkou soukromého podnikání v duchu křesťanské morálky

Smíření – skupina katolických laiků – vznik v lednu 1990; mírová iniciativa v ná­rodním i mezinárodním duchu

Společnost křesťanů a židů  – vznik v březnu 1991; organizace pro dorozumění a spolupráci mezi křesťany všech konfesí a židy

Společnost římskokatolických kněží a jejich manželek  – vznik v lednu 1991; do­brovolné sdružení, nezávislé na římskokatolické církvi, usilující o možnost volby me­zi bezženstvím a manželstvím u kněžské funkce

Společnost Višva Guru Dip Hindu Mandir  – vznik v lednu 1990; společnost umožňující studovat hinduismus a rozvíjet vztahy mezi ČSFR a Indií v oblasti filozo­fie, kultury, umění a přírodní medicíny

Spolek Cyrila a Metoděje  – vznik v roce 1941; činnost přerušena do roku 1990; náboženská a kulturní organizace řeckokatolíků

Svaz evangelických církví  – vznik v prosinci 1990; sdružuje 5 evangelických církví (bratr­ská jednota baptistů, církev bratrská, evangelická církev metodistická, jednota bratrská, česko­bratrská církev evangelická); spolupracuje ve školství, vydává­ní publikací a pod.

Veliká lóže Československá  – první lóže v Čechách založena v roce 1733 v Praze, během světové války rozpuštěna; obnovena v roce 1990; sdružuje zednářské lóže na území ČR, mj. pražskou zednářskou lóži tzv. skotského rituálu

Vysokoškolské katolické hnutí  – vznik v únoru 1990; hnutí katolických vysoko­školských studentů Čech a Moravy; hodlá vyvíjet kulturní, sociální a charitativní čin­nost

Ústředí YMCA v Československu  – vznik v roce 1921; činnost přerušena během 2. světové války a v letech 1951  1990; československá organizace světového hnutí YMCA (Young Men´s Christian Association) s pedagogickým, ekumenickým a chari­tativním posláním.