Home
Náboženství v ČR
Pravoslavná církev
-Historie
-Organizační členění
-Klerici
-Kalendář církevních svátků
-Všeobecné sněmy

Organizačně územní členění

- Eparchie v ČR (Pražská, Olomoucko-Brněnská); Eparchie v SR (Prešovská, Micha­lovská). V čele každé eparchie je biskup. Kromě těchto čtyř biskupů má církev ještě jednoho biskupa vikáře Pražské eparchie – s titulem "mariánskolázeňský".

- Církevní dozorčí obvody:

arciděkanáty (okružní protoprosbyteriáty) = několik děkanátů

děkanáty (protoprosbyteriáty) = několik církevních obcí

- církevní obce (v jejích složení může být místně oddělená střediska věřících)

Duchovní orgány

I.   - Metropolita (metropolitní správce). Nejvyšším představitelem církve je arcibis­kup pražský a metropolita českých zemí a Slovenska.

     - Posvátný synod

II.  - arcibiskup

      - eparchiální biskup

      - pomocný biskup (biskup-vikář)

      - správce eparchie

III. - arciděkan

      - děkan

IV. - duchovní správce církevní obce

V.  - kněží, diakoni, hypodiakoni, čteci

Správní a výkonné orgány

Sněm Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku

Metropolitní rada (Úřad metropolitní rady)

Eparchiální shromáždění

Eparchiální rada (Úřad eparchiální rady)

Shromáždění církevní obce

Rada pravoslavné církevní obce (V jejím složení může být Rada místně od­děleného střediska věřících církevní obce)

Kontrolní orgány

Metropolitní kontrolní a revizní komise

Eparchiální kontrolní a revizní komise

Revizoři účtů církevní obce

Katedrální chrám

Chrám sv. Cyrila a Metoděje, rusky hovořící pravoslavní křesťané mají Kostel sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze.

Statistika

Pravoslavná církev má v České republice 82 farností (Čechy 51, Morava a Slez­sko 31), asi 20 tisíc věřících a asi 100 tisíc věřících ze zahraničí, kteří pobývají v ČR. Pražská eparchie má 49 duchovních, Olomoucko-brněnská 27.

Další informace

Budoucí kněží studují na Pravoslavné bohoslovecké fakultě Prešovské univerzity v Prešově, na jejím detašovaném pracovišti v Olomouci a v zahraničí.

Pravoslavná církev vydává měsíčník Hlas pravoslaví (česky), Odkaz sv. Cy­rila a Metoda (slovensky a ukrajinsky) a kalendář - ročenku (česky a slovensky).

Pravoslavná církev je členkou Světové rady církví, Konference evropských církví a meziná­rodní organizace pravoslavné mládeže Syndesmos.