Home
Православие
Православие
Божественное откровение
Православие_cz
Евангелие
Символ веры
Десять заповедей
Грехи против 10 запеведей
Девять заповедей блаженства
Отче наш
Образ и подобие Божие
Семь даров Св.Духа
Проявление Духа в человеке
Девять человеческих добродетелей
Сакральная символика чисел
Зло

Девять заповедей блаженства

(Учат тому, как достичь христианского совершенства или святости)

Блаженны нищие духом, потому что их есть Царство Небесное. Blahoslavení chudí duchem, nebo jejich jest království nebeské.
Блаженны плачущие, потому что они утешатся. Blahoslavení lkající, nebo oni potěšeni budou.
Блаженны кроткие, потому что они наследуют землю. Blahoslavení tiší, nebo oni dědičně obdrží zemi.
Блаженны алчущие и жаждущие правды, потому что насытятся. Blahoslavení, kteříž lačnějí a žíznějí spravedlnosti, nebo oni nasyceni budou.
Блаженны милостивые, потому что они помилованы будут. Blahoslavení milosrdní, nebo oni milosrdenství dojdou.
Блаженны чистые сердцем, потому что они Бога увидят. Blahoslavení čistého srdce, nebo oni Boha viděti budou.
Блаженны миротворцы, потому что они будут наречены сынами Божиими. Blahoslavení, kteříž pokoj působí, nebo oni synové Boží slouti budou.
Блаженны изгнанные за правду, потому что их есть царство небесное. Blahoslavení, kteříž protivenství trpí pro spravedlnost, nebo jejich jest království nebeské.
Блаженны вы, когда будут вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь тогда, потому что велика ваша награда на небесах. Blahoslavení budete, když vám zlořečiti budou a protivenství činiti, a mluviti všecko zlé o vás, lhouce, pro mne. Radujte se a veselte se, nebo odplata vaše hojná jest v nebesích.