Home
Římskokatolická církev_cz
Římskokatolická církev
Organizační struktura
Vatikan
Územně organizační rozdělení církve
Územně organizační struktura řeholních řádů
Hierarchie kněžského stavu
Hierarchie podle stupňů svěcení
Hierarchie podle církevních úřadů
Hierarchie představitelů řeholních řádů
Řády duchovní
Klášter
Kostel

Církevní hierarchie podle stupňů svěcení

Stupňů svěcení (ordines) bývalo osm, z nich čtyři vyššího a čtyři nižšího svěcení. Vyšší stupně svěcení představuje svěcení biskupské (biskup), kněžské (kněz), jáhenské (jáhen, diákon), podjáhenské (podjáhen, subdiákon). Nižší stupně svěcení měli akolité, exorcisté, lektoři a ostiáři, kteří pomáhají kněžím při výkonu duchovních funkcí a vykonávají při nich různé služby. Zvlášt­ní svěcení bez omezení má pouze papež. Ten také může zmocnit ke svěcení kteréhokoli biskupa. V roce 1972 byla nižší svěcení pa­pežem zrušena. Svěcením získávají příslušníci kléru řadu cír­kevních i světských vý­sad. Světské výsady jsou ovšem platné pouze tehdy a tam, kde jsou záro­veň uznávány i příslušnými státy. Jde například o podřízení církevním soudům i v civilních trest­ných činech (dnes se téměř nikde neuznává), o osvobození od branné povinnosti, zastavení různých světských úřadů a placení daní, o právo nebýt vyslýchán jako svě­dek aj. Svěcení s sebou podle stupně nese též právo na různé odznaky, vnější pocty, tituly atp.