Home
Římskokatolická církev_cz
Římskokatolická církev
Organizační struktura
Vatikan
Územně organizační rozdělení církve
Územně organizační struktura řeholních řádů
Hierarchie kněžského stavu
Hierarchie podle stupňů svěcení
Hierarchie podle církevních úřadů
Hierarchie představitelů řeholních řádů
Řády duchovní
Klášter
Kostel

Vatikan

29. června 1988 byla vyhlášena papežská konstituce Pastor bonus, ve které je uvedena struktura vatikánských institucí.

Sekretariát (V podstatě plní funkci předsednictva vlády a ministerstva za­hraničí).

Vnitřně je členěn na dvě sekce:

a)Sekci pro všeobecné záležitosti církve, jejímž úkolem je řízení státních záleži­tostí Va­ti­kánu.

Sekci pro vztahy mezi církví a státy. Tato sekce řídí činnost 115 diplomatických zastoupení Vatikánu v různých státech světa. Současně rozhodují i o vhodnosti osob (včetně českých římskokatolických duchovních) pro ustanovení do hodnosti biskupů, stejně jako jejich povyšování do hodnosti arcibiskupů a kardinálů.

Kongregace: Jsou obdobou ministerstev se speciálním zaměřením na speci­fiku světového katolicismu.

Kongregace pro doktrínu (nutno rozumět čistotu) víry. V minulosti byla nazývá­na Svatou inkvizici. V současné době vyhledává porušení věrouky, provádí vy­šetřování a současně postihuje provinilce církevními tresty uvedenými v Kodexu církevního práva.

Kongregace východních církví.

Kongregace bohoslužeb a svátostí.

Kongregace postupu blahořečení a svatořečení.

Kongregace biskupů.

Kongregace pro hlásání evangelia mezi národy v čele s prefektem.

Kongregace institutů posvátného života a společností apoštolského života je kon­gregací řídící řeholní řády a společnosti.

Kongregace kléru.

Kongregace seminářů a studijních zařízení plní úkoly ministerstva školství.

Mezi kongregace se řadí následující papežské komise, jejichž nejvyšší před­stavitelé mají titul prefekta:

Papežská komise pro Latinskou Ameriku.

Papežská komise pro udržování uměleckých pokladů a archiválií.

Soudní dvory:

Nejvyšší tribunál Apoštolské signatury.

Tribunál Římské roty.

Apoštolské penitenciálie.

Papežské rady: Ve vztahu ke kongregacím jsou poradní orgány. Avšak mnohá jejich doporučení jsou pro církev v některých státech plně závazná. Pro svoji práci využívají odborníky různých profesí z mnohých států světa. Vyznačují se minimálním počtem zaměstnanců. Existují následující:

Rada laiků.

Rada pro jednotu křesťanů, zabývající se problémy spolupráce s protestanty a mnohými křesťanskými církvemi.

Rada pro rodinu.

Rada pro spravedlnost a mír.

Rada "Cor Unum".

Rada duchovní péče pro lidi na cestách se podílí na činnosti kněžských emigrant­ských organizací.

Rada duchovní péče apoštolátu pro nemocné.

Rada pro výklad textů zákona (nutno rozumět katolického Codexu iuris canoni­ci).

Rada pro interreligiózní dialog.

Rada pro dialog s nevěřícími.

Rada pro kulturu.

Rada pro masové sdělovací prostředky.

Kanceláře:

Prefektura pro hospodářské záležitosti Svaté stolice (plnící některé bankovní operace).

Správa statků Svaté stolice a Apoštolská komora.

Se Svatou stolicí jsou nerozlučně spojeny následující instituce:

Vatikánský tajný archív.

Papežská akademie věd.

Apoštolská bibliotéka.

Vydavatelství Osservatore Romano.

Rozhlasová stanice Rádio Vatikán a televizní centrum (obě podléhají státnímu sekreta­riátu).

Vatikánská tiskárna.

Svatopetrská dómská huť.