Home
Římskokatolická církev_cz
Římskokatolická církev
Organizační struktura
Vatikan
Územně organizační rozdělení církve
Územně organizační struktura řeholních řádů
Hierarchie kněžského stavu
Hierarchie podle stupňů svěcení
Hierarchie podle církevních úřadů
Hierarchie představitelů řeholních řádů
Řády duchovní
Klášter
Kostel

Římskokatolická církev

Často ve zkrácené (ač nepřesné) podobě katolická církev, je tou součástí křesťanství, která se vyznačuje latinským obřadem a plným společenstvím s římským biskupem (papežem). Považuje sebe za přímou pokračovatelku prvotní církve založené Kristem, římského biskupa za přímého následníka sv. Petra, kteréhožto (i s jeho následovníky) Kristus dle ní učinil hlavou církve, a ostatní své biskupy za přímé následníky dvanácti apoštolů.

Církevní správa se člení na jurisdikční oblasti, nejčastěji vymezené na územním základě, existují však i jiné možnosti (například vymezení instituční, kupříkladu vojenský vikariát). Za základní a standardní jednotku lze považovat diecézi, která se níže obvykle dělí na farnosti a výše se může sdružovat v církevní provincii.

Podle vatikánské Statistické církevní ročenky měla římskokatolická církev ke konci roku 2005 1 114 966 000 členů (pokřtěných katolíků), což ji činí největší křesťanskou církví (zahrnující asi 1/2 všech křesťanů) a největší náboženskou organizací na světě (zahrnující cca 1/6 lidstva). V této statistice jsou ovšem zahrnuti i lidé, kteří byli v dětství pokřtěni, aniž by se ke katolické církvi či křesťanské víře vůbec hlásili. Působí celosvětově, ovšem distribuce jejích příznivců se v jednotlivých oblastech liší.

Nejkatoličtějším kontinentem je Amerika, katolicismus drtivě převládá v prakticky celé Jižní a Střední Americe a hlásí se k němu něco málo přes polovinu věřících obyvatel Kanady, pouze v USA a některých ostrovních státech Karibiku je počet katolíků výrazněji převýšen počtem protestantů. Celkem žije v Jižní Americe asi polovina všech katolíků. Po ní následuje Evropa, kde se obvykle udává podíl katolíků v rozpětí 30-40 %. Žije zde 1/4 všech katolíků. V Austrálii se ke katolictví hlásí 25 % obyvatel a v Africe asi 1/6 obyvatel. Nejméně katolickým kontinentem je Asie, kde katolíci představují na území drtivé většiny asijských států zanedbatelnou menšinu, často pronásledovanou. Většinu obyvatelstva tvoří římští katolíci pouze ve dvou asijských státech (Filipíny a Východní Timor).

V současné době rychle roste podíl katolíků v Africe a Asii (zejména jihovýchodní), naproti tomu k stagnaci až poklesu dochází v Jižní Americe (zde speciálně v Brazílii, kde se v poslední době výrazně prosazují evangelikálové) a Evropě, kde dochází v řadě států k výraznému postupu sekularizace společnosti.