Home
Římskokatolická církev_cz
Římskokatolická církev
Organizační struktura
Vatikan
Územně organizační rozdělení církve
Územně organizační struktura řeholních řádů
Hierarchie kněžského stavu
Hierarchie podle stupňů svěcení
Hierarchie podle církevních úřadů
Hierarchie představitelů řeholních řádů
Řády duchovní
Klášter
Kostel

Hierarchie představitelů řeholních řádů

Papež – nejvyšší představený všech řeholních řádů.

Protektor – představený (a představitel) určité řehole u papežské stolice ve Vati­kánu, zpra­vidla kardinál.

Generál, generální představená – stojí v čele řádové generální kapituly, generalá­tu.

Provinciál, též superior, prior, rechtor – představený řeholní provincie (svazu řeholních domů).

Generální opat, též abbas generalis, pater abbas, archiabbas – představený něko­lika spojených klášterů.

Prelát, opat, abatyše – představení samostatných větších klášterů, řeholních do­mů, u nichž je zřízeno prelátství či opatství.

Převor, převorka – představení menších klášterů, které jsou obvykle částmi spo­jených kláš­terů; nebo zástupci opata, abatyše.