Home
Římskokatolická církev_cz
Římskokatolická církev
Organizační struktura
Vatikan
Územně organizační rozdělení církve
Územně organizační struktura řeholních řádů
Hierarchie kněžského stavu
Hierarchie podle stupňů svěcení
Hierarchie podle církevních úřadů
Hierarchie představitelů řeholních řádů
Řády duchovní
Klášter
Kostel

Organizační struktura římskokatolické církvi

Vatikán, papežský stát – vznikl v polovině 8. století n. l. za papeže Štěpana II., který za dobré služby získal od francouzského krále Pipina Krátkého území, na němž zřídil první papež­ský stát. Dnešní papežský stát vznikl v r. 1929 na základě tzv. Late­ránských dohod mezi pape­žem Piem IX. a Mussoliniho fašistickou vládou. Jeho roz­loha činí jen 44 hektarů.

Hlavou vatikánského státu a současně římskokatolické církve je papež, jehož svrchovaná moc ve vatikánském státě i v římskokatolické církvi je neomezená. Cír­kevní záležitosti řídí prostřednictvím konstitucí (ústav), encyklik (okružních listů bis­kupům), chirografů (osobně ručně psaných dopisů), apoštolských dopisů sub plumbo – s pečetí, dekretů, bibligetů (oznámení o jmenování nejvyšších a středních úředníků) aj. Svou moc prosazuje prostřednictvím legátů (vyslanců), kardinálů, patriarchů, arci­biskupů, biskupů, apoštolských vikářů, apoštolských prefektů, generálů a provinciálů řádů, kongregací (vatikánských ministerstev) aj. církevních institucí a hodnostářů.

K výkonu zákonodárné, správní a soudní moci máVatikánský stát k dispozici instituce ouhrnně označované jako římská kurie. Vyšší papežské úřady tvoří mini­sterstva: – kongregace, soudy – tribunalia a úřady – officia.

Nejvyšším orgánem římské kurie je státní sekretariát, řídící ústředí státu Vatikán a Svaté stolice.