Home
Římskokatolická církev_cz
Římskokatolická církev
Organizační struktura
Vatikan
Územně organizační rozdělení církve
Územně organizační struktura řeholních řádů
Hierarchie kněžského stavu
Hierarchie podle stupňů svěcení
Hierarchie podle církevních úřadů
Hierarchie představitelů řeholních řádů
Řády duchovní
Klášter
Kostel

Klášter

Klášter to je sociologický a stavební útvar, skládající se v uzavřeném areálu z budov a případně z dalších pozemků (zahrady, dvorů apod.) a určený za obydlí a půso ­biště řeholnímu řádu mužskému (mniši) nebo ženskému (jeptišky). Nejvýstavnějším objektem je klášterní kostel, k němuž z boku přiléhá spolu s obytnou budovou křížová chodba (ambit), obklopující rajský dvůr se studnou a kašnou na mytí (lavatorium), a spojená s kapitulní síní, popř. další kaplí. Sklepy nahrazovala zprvu zásobárna (cella­rium) v přízemí. V části uzavřené příslušníkům druhého po­hlaví (klausura) jsou dor­mitář (společná ložnice) nebo samostatné cely, refektář (jídelna), někdy zvlášť letní a zvlášť zimní apod. V baroku se pro představené řádu budují zámkům po­dobné pre­la­tury se sály a knihovnami a při některých ženských klášterech proboštství jako sídlo probošta, duchovního k vykonávání obřadů. Zatímco kláštery žebravých (mendikant­ských) a kazatelských řádů (augustiniáni, dominikáni, františkáni, minorité, klarisky) se soustřeďovaly ve městech, starší benediktinské, premonstrátské a cisterciácké řády, usídlené na samotě nebo v osadě, doda­tečně kolem kláštera vyrostlé, měly hospodář­skou část s dvory, se sýpkami, stodola­mi atd., hospitál, zahradu okrasnou i užitkovou aj. Zvláštním útvarem je kartouza – kartuziánský klášter, kde jednotliví mniši obývali samostatné malé domečky, obklopující ústřední prostranství, s vlas­ními zahrádkami a kuchyní. Podobné jako sídlem kartuziánů je kartouza, užívá se speciál­ních názvů i pro konventy některých jiných řádů: rytířské a některé křížovnické řády mají komendu, jiní křížovníci a řeholní kanovníci (augustiáni-kanovníci a premonstráti)kanonii (kos­tel při ní se nazývá kolegiální), řeholní klerikové, jako jezuité, piaristé aj. sídlí v koleji a např. ora­toriáni mají oratorium. Jako obecný název, v němž se nepochybí, se dopo­ručuje označení kon­vent.