Home
Římskokatolická církev_cz
Římskokatolická církev
Organizační struktura
Vatikan
Územně organizační rozdělení církve
Územně organizační struktura řeholních řádů
Hierarchie kněžského stavu
Hierarchie podle stupňů svěcení
Hierarchie podle církevních úřadů
Hierarchie představitelů řeholních řádů
Řády duchovní
Klášter
Kostel

Územně organizační rozdělení církve

Církev je rozdělena na provincie, které v sobě zahrnují biskupské diecéze, případ­ně opatství a prelatury. V tzv. misijních zemích se vyskytují též apoštolské vikariáty a apoštolské prefektury. Diecéze se dělí na oddělené obvody – farnosti, se zvláštním ko­stelem a duchovními, předsta­ve­ným a správcem farnosti – farářem. Obdobně jsou na farnosti rozděleny i apoštolské vikariáty a apoštolské prefektury. V rámci diecéze se spojuje několik farností v děkanství, případně ve ven­kovské vikariáty aj.