Home
Římskokatolická církev_cz
Římskokatolická církev
Organizační struktura
Vatikan
Územně organizační rozdělení církve
Územně organizační struktura řeholních řádů
Hierarchie kněžského stavu
Hierarchie podle stupňů svěcení
Hierarchie podle církevních úřadů
Hierarchie představitelů řeholních řádů
Řády duchovní
Klášter
Kostel

Církevní hierarchie podle zastávaných církevních úřadů

Papež  – hlava římskokatolické církve. Výrazem centralizace církevní moci v jeho rukou jsou mj. tituly, jichž je nositelem a funkce, které vykonává: biskup Říma, námě­stek Ježíše Krista, nástupce apoštolského knížete, hlava všeobecné církve, patriarcha Západu, primas Itálie, arcibis­kup a metropolita církevní provincie Říma, hlava státu Vatikán. Papeži přísluší odznaky: tiára – pokrývka hlavy, která povstala z biskupské mitry a královské koruny (do 14. století byla dvojitá, nyní je trojitá); rovná pastýřská berla; pallium – bílá stuha s vyšitými černými kříži, nošená na ornátu, která předsta­vuje symbol nejvyššího kněžského práva. K vzdávání poct papeži patří polí­bení jeho ruky nebo kříže připevněného na obuvi a pokleknutí. Papeži náleží všechny pocty jako panovníkovi.

Kardinál– Příslušník papežského senátu, sboru kardinálů (pomocného a poradní­ho sboru papeže). Existují tři stupně kardinálských hodností: kardinál-biskup, kardi­nál-kněz, kardinál-jáhen. Kardinálský stupeň hodnosti nelze směšovat se stejnojmen­ným stupněm svěcení. Kardi­nály jmenuje papež z příslušníků nejvyššího kléru růz­ných národností. Hlavním posláním sboru kardinálů je pomáhat papeži radou a výko­nem úředních funkcí. Proto jsou členy všech vyšších papežských úřadů. Mají právo volit papeže. Jsou povinni sídlit v Římě a nesmějí Řím opustit bez papežova povolení. Výjimku mají pouze kardinálové-sídelní biskupové, kteří mají přidělenou diecézi. Jednání kardinálů (sezení – consistoria) jsou pravidelná a tajná, mimořádná a veřejná (při zvláštních slavnostních příležitostech). Zvláštní odznaky kardinála jsou: nachový plášť, čer­vený klobouk, červený bibet (pokrývka hlavy) a safírový kardinálský prsten.

Prelát papežský – vyšší papežský úředník. V kurii zaujímají místo hned po kardi­nálech. Účastní se na církevní vládě buď společně s kardinály, nebo samostatně. Pre­láti čestní či titulární nespravují žádný úřad, jsou však postaveni na stejnou úroveň jako preláti skuteční.

Patriarcha, exarcha, primas  – biskupové s rozsáhlejšími právy (zmocněnci pape­že, jeho apoštolští zástupci), kteří mají vedle svých vlastních biskupských diecézí v podřízenosti různého rozsahu metropolity a biskupy jiných diecézí.

Metropolita čili arcibiskup je hlavou církevní provincie. Vedle své biskupské diecézní moci má pravomoc nad biskupy jiných diecézí. V hierarchii zaujímá místo mezi patriarchou a biskupem. Označení arcibiskupu však může být i čestným titulem. Biskupská diecéze metropo­lity se nazývá arcidiecézí.

Vikář apoštolský– hodnost pro hlavu (apoštolského vikariátu – církevního obvo­du, kde není zřízena biskupská diecéze. Pravomoc apoštolských vikářů však je stejná jako sídelních biskupů v čele diecézí.

Prefekt apoštolský – hodnost pro hlavu (apoštolské) prefektury – menšího církev­ního obvo­du. Pravomoc je stejná jako sídelního biskupa.

Prelát– hodnost hlavy samostatného řeholního řádového církevního obvodu diecéze jak klérem, tak věřícími, honosí-li se řádový kostel prelátskou hodností.

Opat– obdobný hodnostář

Biskup– stojí v čele církevního obvodu – diecéze. Rozlišují se biskup sídelní, kte­rý je povi­nen spravovat přidělenou diecézi, a biskup titulární, který nemá přidělenou diecézi. Titulární bis­kupové buď působí u biskupů sídelních, nebo jsou činní v Římě jako pracovníci římské kurie, případně vykonávají funkci polních vikářů v armádě.

Vikář generální– hodnostář, jemuž náleží v diecézi určitá pravomoc ve věcech duchovních a majetkových, svěřená mu sídelním biskupem. Plní funkci pomocníka biskupa při správě die­céze. Generální vikáři jsou ustanovováni v územně rozsáhlých diecézích.

Kanovník– hodnostář kapituly – kolegia kleriků. Zřizují se dva druhy kapitul: ka­pitula ka­tedrální – při biskupském kostele a kapitula kolegiální – při významnějším nebiskupském kostele (v Čechách např. Vyšehrad, Stará Boleslav, Kroměříž, Miku­lov). Jejich hlavním úkolem je za­bezpečení slavnostních bohoslužeb v kostele a pod­pora biskupa při správě diecéze. V kapi­tulách katedrálníchjmenuje papež kano­vníky do hodností proboštů nebo děkanů. Biskupové mají prá­vo jmenovat čestné ka­novníky.

Vikář kapitulní– hodnostář spravující diecézi v případě, že není z jakéhokoli dů­vodu obsa­zena biskupem (smrt, zbavení funkce, vzdání se funkce, přeřazení, uvěznění atp.). Funkce je do­časná, než je ustanoven sídelní biskup.

Děkan– hodnostář stojící v čele děkanátu, církevního okrsku sdružujícího několik farností. Má stejné povinnosti jako venkovský vikář. Děkani několika církevních okrsků bývají podřízení krajskému děkanátu – arciděkanství v čele s arciděkanem.

Farář– kněz spravující základní (nejnižší) církevní obvod – farnost po stránce ná­boženské a církevní. Farářům jsou na roveň postaveni i vojenští kaplani.

Kaplan– zpravidla pomocný kněz farnosti, podřízený faráři.