Home
Římskokatolická církev_cz
Římskokatolická církev
Organizační struktura
Vatikan
Územně organizační rozdělení církve
Územně organizační struktura řeholních řádů
Hierarchie kněžského stavu
Hierarchie podle stupňů svěcení
Hierarchie podle církevních úřadů
Hierarchie představitelů řeholních řádů
Řády duchovní
Klášter
Kostel

Hierarchie kněžského stavu

Římskokatolická církev dělí své stoupence na klérus – kněžský stav a laiky. Klé­rus je povo­lán ke správě náboženských záležitostí svěcením. Příslušnost ke kléru se proto získává ordi­nací, tj. udělením svěcení, které má různé stupně opravňující k vy­konávání určitých nábožen­ských úkonů (nikoli však samy o sobě automaticky i k vykonávání určitých církevních úřadů). Proto jsou příslušníci kléru zařazeni do dvou hierarchií: 1) do hierarchie podle stupně svěcení;2) do hierarchie podle zastávaných církevních úřadů.